Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. To neplatí v prípade

zníženia životnosti alebo výkonnosti tovaru alebo bežného opotrebovania tovaru predovšetkým

batérií a žiariviek..

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len

súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom

na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať

ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6/17

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no kupujúci nemôže pre

opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 2. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho

zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu

vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných

podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred

odoslaním objednávky.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný

reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a

servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu

alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto

obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným

poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde

možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.

250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej

zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním

objednávky prečítať ich.

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme

elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru,

ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa

naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 1. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkárni predávajúceho v

súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevadzkárne predávajúceho a doručí

predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa čl.8 bodov 1. až 5. týchto

obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“), napr. vo

forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu

poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení

reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady

tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv, vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho

zákonníka si uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom

tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je

uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

 1. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo

vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je

povinný presne označiť reklamované vady tovaru, a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré

mu vyplývajú z čl.8 bodu 1. až 3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622

Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z čl.8 bodov 4. až 5. týchto obchodných a

reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená

prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení

reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť

bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o

uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie

reklamácie iným spôsobom.

 1. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623

Občianskeho zákonníka uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom

rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v

zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba

7/17

povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších

prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa

vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku

reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba

reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po

márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má

právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska

vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby

(ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže

predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani iné

náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 1. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci

ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,

komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné

posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia

tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez

ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže

zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas

vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný

kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na

odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova

uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 1. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe

uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola

kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo

lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

A). ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú

neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných

podmienok,

B). ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do

konca záručnej doby tovaru,

C). ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

D.) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou

intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

E.) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti

o tovar,

F.) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore

s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania

tovaru,

G). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými

udalosťami,

H). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

I.) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či

atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

J). ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich

spôsobov:

A). odovzdaním opraveného tovaru;

B). výmenou tovaru,

C). vrátením kúpnej ceny tovaru,

8/17

D). vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

E). písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

F). odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie

kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne,

prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby.

 1. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po

ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude spolu s tovarom,

resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru. To platí pokiaľ nie je pre konkrétne prípady

stanovená záručná doba iná.

 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej

opravy tovaru.

 1. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o

výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto

reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od

prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho

nasledujúcim spôsobom: A). predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo B). predávajúci vadný

tovar vymení.

 1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa čl.8 bodu 15. týchto

reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci

reklamáciu vybaví odstránením vady.

 1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu, viackrát sa opakujúcu odstrániteľnú

vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar

riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu

nasledujúcim spôsobom:

A). výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

B). v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením

kúpnej ceny za tovar.

 1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú

vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar

riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa čl.8 bodu 15. týchto

reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci

reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických

parametrov.

 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v

potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa čl.8 bodu 14. týchto reklamačných a obchodných

podmienok.

 1. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej

odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

 1. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch

rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 1. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a

požiadal predávajúceho o odstránenie

Nenašli ste hľadaný tovar? Napíšte nám!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input